Nota prawna

Inwestowanie w spółki na wczesnym etapie rozwoju (tzw. „startupy”) jest związane z dużym ryzykiem. Większość przedsięwzięć typu startup kończy się niepowodzeniem, stąd inwestowanie w tego typu projekty może nieść za sobą znaczące ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków finansowych.

Materiały i informacje publikowane w serwisie FindFunds.pl służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. W szczególności informacje te nie stanowią rekomendacji do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu rozporządzenia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.1768 t.j. z dnia 2017.09.22), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Informacje zawarte na kolejnych stronach internetowych mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności spółek oraz otoczenia, w którym spółki działają obecnie i będą działać w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności zdolność spółek do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące ich rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze energetycznym, nakładów kapitałowych, dostępności finansowania oraz planowanych przez spółki działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnych ocenach zarządów spółek oraz siłą rzeczy na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które spółki nie mają wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki spółek lub ich sytuacja finansowa czy perspektywy mogą w znaczący sposób odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć spółek.

Wszelkie opinie, informacje i inne dane zawarte w serwisie FindFunds.pl nie stanowią porady inwestycyjnej. Find Funds sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich. Find Funds sp. z o.o. nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności danych oraz informacji zamieszczanych przez spółki. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Find Funds sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji.

Prosimy o upewnienie się, że rozumieją Państwo ryzyko związane z inwestycjami w spółki na wczesnym etapie rozwoju (tzw. „startupy”) lub ewentualnie zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania się w tego typu inwestycje.

W serwisie FindFunds.pl znajdują się linki do stron internetowych osób trzecich. Find Funds sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków czyni to na własną odpowiedzialność.

Ze względu na specyfikę działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego lub operacyjnego użytkownika wirusem komputerowym lub nieautoryzowaną instalacją aplikacji lub skryptów mających szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do systemu komputerowego lub jego użytkownika (tzw. „malware”), w związku z czym Find Funds sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu.

 

To jest specjalna strona, która wymaga nowszej przeglądarki żeby działać poprawnie!

Proszę uaktualnij dzisiaj.