Nota prawna

Inwestowanie w spółki na wczesnym etapie rozwoju jest związane z dużym ryzykiem. Większość przedsięwzięć typu startup kończy się niepowodzeniem, stąd inwestowanie w tego typu projekty może nieść za sobą znaczące ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków finansowych.

Materiały i informacje publikowane w serwisie FindFunds.pl służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. W szczególności informacje te nie stanowią rekomendacji do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. nr 206. poz. 1715 z późn. zm.), ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Informacje zawarte na kolejnych stronach internetowych mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności spółek oraz otoczenia, w którym spółki działają obecnie i będą działać w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności zdolność spółek do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące ich rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze energetycznym, nakładów kapitałowych, dostępności finansowania oraz planowanych przez spółki działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnych ocenach zarządów spółek oraz siłą rzeczy na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które spółki nie mają wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki spółek lub ich sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć spółek.

Wszelkie opinie, informacje, analizy i inne dane zawarte w serwisie FindFunds.pl nie stanowią porady inwestycyjnej. Public Shell Advisory S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich. Public Shell Advisory S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność, rzetelność oraz kompletność prezentowanych informacji. Public Shell Advisory S.A. nie może jednak zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Public Shell Advisory S.A. nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji zaistniałych z przyczyn mających charakter siły wyższej lub z przyczyn technicznych w wyniku innych okoliczności niezależnych od Public Shell Advisory S.A.

Prosimy o upewnienie się, że rozumieją Państwo ryzyko związane z inwestycjami w spółki na wczesnym etapie rozwoju lub ewentualnie zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania się w tego typu inwestycje.

W serwisie FindFunds.pl znajdują się linki do stron internetowych osób trzecich. Public Shell Advisory S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków czyni to na własną odpowiedzialność.

Ze względu na specyfikę działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu wirusem komputerowym, w związku z czym Public Shell Advisory S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu.

To jest specjalna strona, która wymaga nowszej przeglądarki żeby działać poprawnie!

Proszę uaktualnij dzisiaj.