Regulamin

Regulamin Serwisu FindFunds.pl

§ 1. Definicje

 Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

 1. Administrator / Find Funds – 1. Find Funds sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640638, nr REGON 365588140, NIP 5252678945.
 2. Find Funds– spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640638, REGON 365588140, NIP 5252678945.
 3. Cennik– wykaz opłat za usługi oferowane w Serwisie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Cookies– małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przechowujące informacje związane z korzystaniem z Serwisu.
 5. Crowdfunding – oznacza crowdfunding udziałowy, tj. sposób pozyskiwania finansowania, w ramach którego Użytkownik uruchamia Kampanię, za pośrednictwem której składa Inwestorom ofertę nabycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce realizującej Projekt w zamian za wpłaty na udziały.
 6. Inwestor– oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną zainteresowaną inwestycją w Udziały Użytkownika.
 7. Kampania– utworzony przez Spółkę profil kampanii crowdfundingu udziałowego Projektu, mający na celu pozyskanie środków pieniężnych od Inwestorów w zamian za objęcie przez nich udziałów w Spółce.
 8. Konto– oznacza wydzieloną przestrzeń w ramach Serwisu dostępną dla Użytkownika, do której wprowadza on dobrowolnie dane i zarządza nimi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zawierającą informacje o jego działaniach w Serwisie, w ramach której tworzone są Profile.
 9. KRS– Krajowy Rejestr Sądowy.
 10. Serwis płatniczy– oznacza instytucję płatniczą obsługującą płatności dokonywane w ramach Serwisu i służąca do zarządzania dokonanymi płatnościami tj. internetowy serwis usługowy prowadzony przez Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS 0000700791).
 11. Polityka Prywatności i Cookies – oznacza odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników, znajdujący się w Serwisie.
 12. Podwyższenie kapitału zakładowego– ustanowienie nowych udziałów w Spółce dokonane przez Użytkownika w celu zaoferowania ich Inwestorom.
 13. Profil – oznacza zestawienie odpowiednich danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 14. Projekt – oznacza określone przedsięwzięcie, o którego wsparcie finansowe ubiega się Spółka za pośrednictwem Serwisu.
 15. Rachunek płatniczy– rachunek płatniczy w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 873, tekst jednolity).
 16. Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników oraz wszelkie załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści i stanowiące jego integralną część, dostępny pod adresem FindFunds.pl.
 17. Rejestracja– oznacza zarejestrowanie się Użytkownika w Serwisie poprzez Facebook, Linkedin lub mail.
 18. Serwis– oznacza serwis znajdujący się pod domeną FindFunds.pl.
 19. Spółka– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zamierza zrealizować Kampanię crowdfundingu udziałowego w Serwisie w celu zebrania kapitału na realizację Projektu w zamian za oferowane Inwestorom udziały w podwyższonym kapitale.
 20. Udziały– oznaczają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym wyemitowane przez Spółkę, której przedmiotem działalności jest realizacja Projektu, i oferowane Inwestorom w zamian za kapitał.
 21. Umowa inwestycyjna– oznacza umowę zawieraną pomiędzy Spółką, jej wspólnikami, Administratorem a Find Funds, regulująca warunki inwestycji w Projekt.
 22. Umowa przedwstępna nabycia udziałów– oznacza umowę zawieraną w ramach crowdfundingu udziałowego, pomiędzy Inwestorem a Administratorem, regulującą zasady nabycia Udziałów Spółki w imieniu Inwestora.
 23. Umowa przyrzeczona– oznacza umowę zbycia udziałów zawieraną w ramach crowdfundingu udziałowego pomiędzy Inwestorem a Administratorem na żądanie Inwestora, której celem jest przeniesienie własności Udziałów na Inwestora.
 24. Umowa o świadczenie usług crowdfundingu udziałowego – oznacza umowę zawieraną w ramach crowdfundingu udziałowego pomiędzy Spółką a Administratorem, regulującą zasady współpracy w zakresie udostępniania w Serwisie oferty nabycia Udziałów Spółki w celu pozyskania finansowania na realizacją Projektu.
 25. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, osobą prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zarejestrowała się w Serwisie.

 § 2. Zasady ogólne

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i Cookies przed Rejestracją.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz zasad dotyczących Polityki Prywatności i Cookies i wyrażenie zgody na ich postanowienia. Z chwilą akceptacji Regulaminu następuje zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 3. Administrator informuje, że nazwa FindFunds podlega ochronie prawnej.
 4. Serwis udostępnia Użytkownikom platformę internetową FindFunds.pl, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą prezentować swoje Projekty i ubiegać się o ich dofinansowanie lub oferować dofinansowanie Projektów stworzonych przez innych Użytkowników.
 5. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, inne odpłatne usługi na rzecz Użytkowników.
 6. W związku z zobowiązaniami wzajemnymi wynikającymi z zasad funkcjonowania Serwisu, oraz faktem iż cel Serwisu nie pozostaje w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) działalność ta nie podlega przepisom ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2014.498 z dalszymi zm.). Organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy w ramach niniejszego Serwisu jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu, a co za tym idzie, niedozwolone.
 7. Prawo do korzystania z Serwisu mają wyłącznie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik podejmując się korzystania z Serwisu oświadcza i gwarantuje, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych a korzystanie z niego oraz z pozostałych usług świadczonych za jego pośrednictwem nie narusza praw osób trzecich oraz obowiązków użytkowników wynikających z umów lub przepisów prawnych.

 § 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do prawidłowego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie konta e-mail,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej, pozwalającej na wyświetlanie dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującej JavaScript i akceptującej pliki cookies (zalecane: Microsoft Edge, Opera, Chrome, Firefox, Safari).
 2. Zabrania się w ramach Serwisu korzystania tzw. „wirusów”, „robaków”, „botów” i innych aplikacji lub kodów mających wpływ na działanie Serwisu lub Użytkowników.

 § 4. Rejestracja

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i wolna od opłat, z wyłączeniem przypadków wyraźnie przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 2. Każdy Użytkownik może korzystać z Serwisu w ograniczonym zakresie przed zarejestrowaniem się oraz w pełnym zakresie po dokonaniu Rejestracji.
 3. Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej treści Serwisu, chyba że dostęp do określonej części Serwisu wymagane jest podanie dodatkowych danych lub dokonanie dodatkowej opłaty określonej w Cenniku.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga zarejestrowania i ujawnienia pozostałym Użytkownikom Serwisu danych osobowych, co niniejszym Użytkownik akceptuje i wyraża na to zgodę.
 5. Użytkownik może dokonać rejestracji w Serwisie wyłącznie w imieniu własnym bądź na podstawie umocowania podmiotu, który reprezentuje. Jeżeli Użytkownik dokonuje czynności w imieniu osoby trzeciej domniemywa się, że posiada ważne w świetle obowiązujących przepisów prawa pełnomocnictwo do dokonania w jej imieniu czynności w Serwisie.
 6. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 7. Użytkownik posiadający Konto może administrować zamieszczonymi w nim swoimi danymi i dokonywać ich zmian zgodnie z aktualnie dostępną funkcjonalnością Serwisu.
 8. W zależności od zakresu aktywności Użytkownika w ramach Serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie danych profilowych.
 9. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jednocześnie oświadcza, że:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności w części dotyczącej ostrzeżenia przed ryzykiem i w pełni akceptuje jego treść,
  2. spełnia określone w Regulaminie warunki, a jego przystąpienie do Serwisu ma charakter dobrowolny,
  3. jest świadomy ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w Regulaminie,
  4. dane przez niego podane są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  5. wyraża zgodę na zawarcie drogą elektroniczną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  6. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  7. wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji systemowych, tj. powiadomień, wiadomości w ramach działania Serwisu,
  8. zezwala na wykorzystanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie, jak również oświadcza że osoby trzecie, których wizerunek został zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia,
  9. jest świadomy odpowiedzialności za umieszczenie w Serwisie danych osobowych, dokumentów, materiałów lub wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,
  10. zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z treścią Regulaminu.
 10. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. zachowania w poufności wszelkich informacji, opinii, dokumentów dotyczących Projektów dostępnych dla Użytkowników, z którymi zapoznał się za pośrednictwem Serwisu,
  2. pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Spółkę w przypadku niezachowania ww. informacji w poufności bez pisemnej zgody Spółki,
  3. zwrotu, na żądanie Spółki, wszelkich informacji, opinii, dokumentów dotyczących Projektu które zostały mu udostępnione,
  4. aktualizacji danych podanych przy Rejestracji w przypadku ich zmiany.
 11. Użytkownik posiadający Konto może je w każdym czasie usunąć. Likwidacja Konta nie jest równoznaczna z usunięciem z Serwisu wszelkich treści pochodzących od Użytkownika.
 12. Użytkownik ma prawo żądania tzw. „bycia zapomnianym” przez co rozumie się usunięcie wszelkich danych komputerowych zawierających jego dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 13. Konto Użytkownika, które zostało zablokowane przez Administratora, nie może zostać usunięte przez Użytkownika, chyba, że przepisy odrębne dopuszczają taką możliwość.

 § 5. Zakres świadczonych usług

 1. Administrator świadczy usługę udostępniania Użytkownikom platformy internetowej FindFunds.pl, za pośrednictwem której Spółki mogą przeprowadzać Kampanie dla swoich Projektów i ubiegać się o ich dofinansowanie w zamian za Udziały lub oferować dofinansowanie Projektów stworzonych przez innych Użytkowników.
 2. Dla każdej Kampanii Spółka tworzy osobny Profil podając wymagane informacje.
 3. Kampania nie jest ani nie może być interpretowana jako jakakolwiek rekomendacja ze strony Spółki bądź Administratora co do dokonania w nią inwestycji.
 4. Administrator weryfikuje każdą Kampanię pod kątem spełniania wymagań w zakresie zamieszczonych informacji i dokumentów. Na tej podstawie dokonuje selekcji zgłoszonych Kampanii, jest również uprawniony JEST do odmowy zamieszczenia Kampanii w Serwisie bez podania przyczyny. Administrator nie sprawdza, ani nie akceptuje prezentowanych przez Spółkę informacji, opinii, planów, danych finansowych pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym i prawnym, nie dokonuje weryfikacji matematycznej poprawności, spójności i zasadności, a dopuszczenie Kampanii do publikacji w Serwisie nie oznacza, że Kampania jest poprawna pod powyższymi względami czego Inwestor jest świadomy.

 § 6. Składniki Serwisu

 1. Administratorowi przysługuje licencja na korzystanie z Serwisu oraz jego wyodrębnionych części, chyba że wskazano na wyłączenia w tym zakresie.
 2. Każdy Użytkownik bez względu na zakres dostępu do Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania praw Administratora w zakresie o którym mowa w ust.1.
 3. Użytkownik może korzystać z zawartości Serwisu na podstawie sublicencji w zależności od zakresu posiadanego dostępu do Serwisu.
 4. Sublicencja, o której mowa w ust. 3, ma charakter niewyłączny, nieodpłatny, nieprzenoszalny, nieograniczony terytorialnie i czasowo na używanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie jakimikolwiek środkami i w jakiekolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, zawartości Serwisu dla celów niekomercyjnych, w szczególności niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez Użytkownika.
 5. Sublicencja o której mowa w pkt 1. nie wyłącza uprawnień Administratora wynikających z ww. licencji w zakresie:
  1. używania, utrwalania, edytowania, usuwania, w tym tłumaczenia oraz wszelkich modyfikacji,
  2. trwałego lub czasowego wytwarzania, zwielokrotniania lub rozpowszechniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiekolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, do wszelkich treści i plików zamieszczonych w Serwisie, w tym również znaków towarowych, handlowych, logo, firm przedsiębiorstw, opisów Projektów i ich dokumentacji, komentarzy i innych wpisów, a także udzielenie sublicencji.
 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bądź zaprzestanie korzystania z Serwisu nie skutkuje rozwiązaniem umowy licencyjnej, a wszelkie prawa z niej wynikające przysługują Administratorowi zgodnie z udzieloną licencją na dotychczasowych zasadach.

 § 7. Czynności niedozwolone

 1. Użytkownikowi Serwisu zabrania się:
  1. korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz naruszania praw osób trzecich,
  2. zamieszczania w Serwisie, przechowywania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich treści obraźliwych, zniesławiających, pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane jako przestępstwo bądź jako wykroczenie lub zachęta do takiego działania, a także wszelkich treści, których zamieszczenie może skutkować odpowiedzialnością prawną. Zakazane treści obejmują w szczególności ale nie wyłącznie treści wulgarne, o charakterze erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowania na tle etnicznym, kulturowym bądź religijnym, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych,
  3. przesyłania informacji handlowej lub spamu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. ingerowania w działalność lub funkcjonowanie Serwisu, bezprawnego naruszania struktury baz danych i systemów teleinformatycznych Serwisu, m.in. poprzez przesyłanie wirusów,
  5. wykorzystywania przez Użytkowników udostępnionych im danych identyfikujących innych Użytkowników w celach innych niż związane z przeprowadzeniem Kampanii, w związku z którą dane te zostały przekazane,
  6. naruszania praw własności intelektualnej przysługujących innym Użytkownikom, Administratorowi lub osobom trzecim. Oceny charakteru treści dokonuje samodzielnie Administrator.
 2. Informacje zawarte w Serwisie mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z polskim prawem.
 3. Treści niezgodne z prawem oraz informacje niezbędne do zlokalizowania Użytkownika będą przekazywane odpowiednim organom ścigania zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu przy użyciu fałszywych lub cudzych danych osobowych lub przy użyciu cudzego Konta, a także dokonywanie płatności za pośrednictwem cudzego konta bez ważnego pełnomocnictwa.
 5. Administrator jest uprawniony do moderowania treści wprowadzonych do Serwisu przez Użytkowników, łącznie z możliwością ich usuwania, gdy mają charakter niezgodny z Regulaminem lub zawierają treści, o których mowa w § 7 pkt 1.
 6. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie pliki graficzne, wideo, treści publikowane w Serwisie zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności że Użytkownik posiada do nich autorskie prawa majątkowe oraz swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do edytowania zamieszczonych przez siebie plików, wideo i innych materiałów oraz danych osobowych poprzez ich poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie. Niemniej jednak, w oparciu o licencją, której Użytkownik udziela akceptując Regulamin, wszelkie materiały mogą być w dalszym ciągu udostępniane w Serwisie z taką zmianą, że nie zostaną wskazane od kogo pochodzą.

 § 8. Usuwanie kont użytkowników

 1. Administrator może usunąć Konto bez ostrzeżenia, jeżeli Użytkownik pomimo wcześniejszego powiadomienia, nadal:
  1. narusza warunki Regulaminu lub jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu bądź mają negatywny wpływ na jego wizerunek,
  2. posiada więcej niż jedno Konto,
  3. korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  4. udostępnia osobom trzecim nabyte w ramach własnego Konta informacje, w szczególności przypisując sobie autorstwo ich opracowania,
  5. nie akceptuje zmian wprowadzonych przez Administratora w Regulaminie,
  6. swoimi działaniami destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki działań,
  7. nie korzysta ze swojego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.
 2. Użytkownik w razie otrzymania ostrzeżenia, w przypadkach o których mowa w § 1, powinien skontaktować się z Administratorem w celu wyjaśnienia sprawy poprzez adres e-mail: info@findfunds.pl. W przypadku jeżeli Użytkownik nie dokona żadnych działań w celu usunięcia przyczyn stanowiących podstawę do usunięcia Konta Administrator może zdecydować o usunięciu Konta.
 3. Usunięcie Konta stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony na wskazany przez siebie adres e-mail.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż usunięcie Konta jest równoznaczne dla Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach Konta danych.
 6. Administrator dokona archiwizacji danych zgromadzonych w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób określony w § 7 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

  § 9. Dane osobowe

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych przez Administratora Serwisu, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności i Cookies.
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Find Funds sp. z o.o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla działalności Serwisu oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym jest uprawniony do przekazywania danych Użytkownikom podmiotom z nim powiązanym lub współpracującym, a także operatorom pocztowym i kurierskim.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone powyżej, tj. w celach promocyjnych i marketingowych jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych podanych w Serwisie niezwłocznie po zaistnieniu w tym zakresie jakiejkolwiek zmiany.
 7. W razie powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do prawdziwości bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych osobowych Administrator może:
  1. wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych osobowych bądź ich aktualizacji,
  2. usunąć Konto Użytkownika.
 8. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Administrator z należytą starannością zabezpieczy dane dotyczące Użytkowników przed ingerencją osób trzecich, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za możliwą utratę danych, która nastąpiła bez jego woli i wiedzy.
 10. Użytkownik dokonując Rejestracji wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim i ich przetwarzanie przez nie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych także innym podmiotom w celach marketingowych, badania rynku, możliwości bezpośredniego kontaktu w związku ze stworzonymi lub wspieranymi przez niego Projektami.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkowników, w szczególności poprzez weryfikację informacji podanych w trakcie Rejestracji w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego.

§ 10. Opłaty

 1. Administrator oferuje usługi odpłatne i nieodpłatne, przy czym może czasowo zawieszać odpłatność za poszczególne usługi odpłatne w ramach działań promocyjnych, o czym każdorazowo informuje na stronie Serwisu.
 2. Wykaz usług odpłatnych znajduje się w załączniku nr 2.
 3. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 4. Kwoty uiszczane w ramach aktywności w Serwisie są wnoszone wyłącznie przy użyciu Serwisu Płatniczego.

 § 11. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@findfunds.pllub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Reklamacja, aby zostać rozpatrzona, powinna zawierać co najmniej:
  1. przyczynę reklamacji,
  2. aktualne dane Użytkownika,
  3. ewentualny zakres działań, których wykonania oczekuje Użytkownik.
 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, określonego w ustępie powyżej, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie szczegółowej wiedzy bądź powstaną inne przeszkody niezależne od Administratora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej, itp.).
 6. Administrator zastrzega ponadto, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby od Administratora. W razie bezskutecznego upływu tego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 8. Składając reklamację za pośrednictwem poczty e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Administratora również w tej formie. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą e-mail, że oczekuje odpowiedzi Administratora w formie pisemnej, wówczas wskazuje właściwy adres do korespondencji.

 § 12. Odpowiedzialność

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach Usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym Administrator, w szczególności:
  1. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu niezależnie od przyczyn, w tym w szczególności zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji, ulepszenia Serwisu lub dodawania usług, systemów obsługujących ten Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników,
  2. zastrzega sobie prawo bezwarunkowo czasowego zawieszenia lub przerwania udostępniania Serwisu w innych przypadkach niż określone w punkcie poprzednim, w tym także blokowania dostępu dla wybranych Użytkowników, wybranych witryn lub wybranych adresów IP,
  3. zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny.
 2. Z tytułu czynności Administratora określonych w ustępie poprzednim Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Serwisu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
 3. Administrator nie odpowiada w szczególności za:
  1. sposób korzystania przez Użytkowników lub osoby trzecie z Serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu po stronie Użytkowników lub osób trzecich,
  2. treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu w Profilu i szkody wynikłe z tego tytułu,
  3. prezentowane przez Spółkę informacje, opinie, plany, dane finansowe pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym, prawnym, matematycznej poprawności, spójności i zasadności oraz kompletności,
  4. nieosiągnięcie przez Użytkownika planowanych korzyści z Projektu,
  5. szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub autorskich praw majątkowych osób trzecich,
  6. zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych Konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika,
  7. utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie,
  8. za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie, w szczególności, gdy brak jest możliwości działania Serwisu lub nieprawidłowe funkcjonowanie wynikają z działania lub zaniechania osób trzecich, działania siły wyższej lub innych zdarzeń, których Administrator nie mógł przewidzieć i którym nie był w stanie zapobiec.
 4. Administrator wraz z członkami ich organów zarządzających, pracownikami, przedstawicielami, pełnomocnikami, czy też partnerami zawodowymi lub innymi podmiotami współpracującymi ze Spółką nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkody poniesionej na skutek podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Inwestora w oparciu o jakiekolwiek stwierdzenia lub ich brak w opisie Projektu lub w innych dokumentach zamieszczonych w Serwisie.

 § 13. Ostrzeżenie przed ryzykiem

 1. Ostrzeżenie przed ryzykiem wyjaśnia skutki inwestowania w Spółki znajdujące się w początkowej fazie rozwoju tzw. „startupy”.
 2. Każdy potencjalny Inwestor powinien dokonać samodzielnie weryfikacji stanu prawnego i finansowego Spółki, w którą zamierza zainwestować.
 3. Potencjalny Inwestor przed inwestycją powinien wziąć pod uwagę, m.in. że:
  1. Spółka znajduje się we wstępnej fazie rozwoju, a jej plany i zamierzenia przedstawione w opisie Projektu mogą być zbyt ambitne, nierealistyczne lub niemożliwe do wykonania,
  2. zapewnienia odnoszące się do rozwoju Spółki i jej planów na przyszłość bazują na obecnych intencjach Spółki, formułowanych na dzień publikacji Projektu w Serwisie. Efekty rzeczywistych działań Spółki, w przyszłości mogą różnić się od zapewnień, dlatego też opieranie się przez Inwestora jedynie na dokonanych przez Spółki zapewnieniach jest obarczone wysokim ryzykiem,
  3. wszelkie informacje, opinie, dokumenty znajdujące się w opisie Projektu bądź Kampanii są poufne i zostały udostępnione jedynie Użytkownikom mającym pełny dostęp do Serwisu, którzy jednocześnie zgadzają się na zachowanie ich w poufności. Żadne z ww. informacji, opinii czy też dokumentów nie mogą być kopiowane, publikowane, ujawniane, reprodukowane czy dystrybuowane bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki, jak również nie mogą być wykorzystywane w celach innych niż dokonanie inwestycji w Spółki.
 4. Użytkownicy Serwisu dokonują samodzielnej i niezależnej decyzji co do oceny informacji przedstawionych w ramach opisu Projektu i dokumentów.
 5. Rekomenduje się, aby oceny i weryfikacji Spółki dokonać zasięgnąwszy rady osoby lub osób posiadających ważną licencję zawodową, np. doradcy inwestycyjnego.
 6. Rozpowszechnianie informacji zawartych w sekcji opis Projektu bądź Kampanii w innych jurysdykcjach niż Polska może być regulowane przepisami prawa właściwymi dla tych jurysdykcji i dlatego osoby, które weszły w posiadanie ww. informacji i rozpowszechniają je poza Polską powinny stosować się do tych przepisów. Uchybienie temu obowiązkowi może stanowić naruszenie przepisów tamtejszego prawa.
 7. Osoby, które uzyskują dostęp do informacji zawartych w opisie Projektu bądź Kampanii potwierdzają, że spełniają wymogi regulowane przepisami prawa jurysdykcji, której podlegają i jurysdykcji, na obszarze której rozpowszechniają ww. informacje.
 8. Spółka bierze na siebie odpowiedzialność za informacje zawarte w sekcji opis Projektu lub Kampanii i załączonych w Serwisie dokumentach. Spółka potwierdza, że wykazała się należytą starannością, by zagwarantować, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że żadne inne działania lub zaniechania nie mają wpływu na ważność i poprawność zaprezentowanych w Serwisie informacji.
 9. Jakiekolwiek informacje na temat Projektu publikowane poza Serwisem, np. w mediach społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, czy Linkedin, czy też na stronie internetowej Spółki, nie są częścią opisu Projektu ani Kampanii. Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści tam publikowane.
 10. Zarówno Projekt, jak i Kampania są przeznaczone dla Użytkowników i zawierają wyłącznie informacje poglądowe pozwalające na dokonanie indywidualnej oceny Projektu po kątem decyzji inwestycyjnej.

 § 14. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga opublikowania w Serwisie i jest skuteczna z chwilą dokonania publikacji nowej treści regulaminu, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Administratora nie wcześniej niż na 7 dni przez publikacją i nie później niż w dniu publikacji.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nadal korzysta z Serwisu, uznaje się że Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu i jest nimi związany od dnia wskazanego jako dzień wejścia zmian Regulaminu w życie.
 4. W przypadku odrzucenia zmian przez Użytkownika umowa o świadczenie usług ulega rozwiązaniu z dniem odrzucenia zmian.
 5. Niezależnie od powyższego Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 6. Administrator może bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników wprowadzić zmiany szaty graficznej lub funkcjonalności Serwisu.

 § 15. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiej ustawy Kodeks cywilny oraz innych odpowiednich regulacji prawa polskiego.
 2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne z mocy prawomocnego wyroku sądowego lub okaże się niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle działalności prowadzonej za pośrednictwem Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich a sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Użytkowników z Serwisu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. Zdanie poprzednie nie ma zastosowania do sporów, w których właściwość sądu regulowana jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w sprawach dotyczących sporów z konsumentem.

Załącznik nr 2 do Regulaminu serwisu FindFunds.pl – Cennik

 1. Rejestracja, utworzenie Profilu oraz wystawienie Projektu w Serwisie jest całkowicie bezpłatne.
 2. Serwis pobiera wynagrodzenie w wysokości 10 proc. od wartości pozyskanego w ramach Kampanii finansowania.
 3. Serwis oferuje również dodatkowe, płatne, usługi w postaci pakietów dla Spółek pragnących tj.:
  1. PAKIET KAMPANIA płatny jednorazowo w kwocie 5.000 zł na który składa się:
   • wykonanie profesjonalnej prezentacji Start’upu,
   • 30-dniowa kampania crowfundingowa,
   • +10 % od pozyskanych środków.
  2. PAKIET POKAŻ START-UP płatny miesięcznie w kwocie 1.000 zł na który składa się:
   • profil na stronie findfunds.pl,
   • uzupełnienia aktualności na temat działalności Start-upu.
  3. PAKIET VIP płatny miesięcznie kwocie 20.000 zł na który składa się:
   • 45-dniowa kampania crowfundingowa,
   • profil na stronie findfunds.pl,
   • uzupełnianie aktualności na temat działalności Start-upu
   • umawianie spotkań inwestorami,
   • prowadzenie strony internetowej,
   • obsługa PR-owa Start’upu,
   • obsługa prawna Start’upu.

Załącznik nr 3 do Regulaminu serwisu FindFunds.pl – Regulamin crowdfundingu udziałowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Crowdfundingu Spółka może prowadzić działania służące pozyskaniu finansowania na planowane przez nią działania inwestycyjne w ramach danego Projektu.
 2. Za pośrednictwem Crowdfundingu Inwestor może zainwestować w Spółkę, która zamierza zrealizować zaplanowane działania inwestycyjne w ramach danego Projektu.
 3. Pozyskującym kapitał w ramach Crowdfundingu może być wyłącznie Spółka.
 4. Pozyskanie finansowania w ramach Crowdfundingu odbywa się w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Użytkownika oraz objęcia nowych udziałów przez Find Funds.
 5. Środki na opłacenie nowych udziałów Find Funds pozyskuje od Inwestorów.
 6. Inwestorzy nie ponoszą opłat ani kosztów związanych z działaniami Serwisu ani z Kampanią z wyjątkiem opłat wskazanych w Regulaminie oraz koszów związanych z zwarciem umowy przyrzeczonej.
 7. W dowolnym momencie po dniu wpisania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do KRS Inwestor może zażądać od Find Funds przeniesienia na Inwestora przypadających na niego udziałów w kapitale zakładowym Użytkownika, a Find Funds ma obowiązek spełnienia takiego żądania na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Użytkownik w związku z prowadzonymi działaniami w ramach Crowdfundingu ponosi opłaty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu – Cennik.

§ 2. Rozpoczęcie działań w ramach Crowdfundingu

 1. Rozpoczęcie działań w ramach Crowdfundingu wymaga:
  1. zamieszczenia przez Spółkę w Serwisie wymaganych informacji i dokumentów,
  2. zawarcia przez Spółkę, jej wszystkich wspólników oraz Find Funds umowy regulującej zasady współpracy stron w okresie gdy Find Funds lub Inwestorzy pozostają wspólnikami Spółki.
 2. Find Funds może w każdym czasie weryfikować informacje i dokumenty zamieszczone przez Spółkę lub prosić o dodatkowe informacje lub dokumenty.
 3. Udostępnienie do publicznej wiadomości w Serwisie informacji o zamiarze pozyskania przez Spółkę finansowania w ramach Crowdfundingu następuje po zawarciu umowy o której mowa w pkt. 1 ppkt. 2).
 4. Spółka zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Find Funds z tytułu nieudostępnienia do publicznej wiadomości w Serwisie informacji o zamiarze pozyskania przez Spółkę finansowania w ramach Crowdfundingu.

 § 3. Prowadzenie działań w ramach Crowdfundingu

 1. Spółka po uzyskaniu uprzedniej zgody Find Funds może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć prowadzenie działań w ramach Crowdfundingu w Serwisie. Odmowa wyrażenia zgody przez Find Funds może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
 2. Find Funds może w każdym czasie weryfikować informacje i dokumenty zamieszczone przez Spółkę lub prosić o dodatkowe informacje lub dokumenty.
 3. Find Funds może w każdym czasie bez podania przyczyny zawiesić lub zakończyć prowadzenie przez Użytkownika działań w ramach Crowdfundingu w Serwisie. W szczególności, ale nie wyłącznie, może zablokować informację o zamiarze pozyskania przez Spółkę finansowania w ramach Crowdfundingu za pośrednictwem Serwisu.
 4. Spółka zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Find Funds z tytułu zawieszenia lub zakończenia prowadzenia przez Spółkę działań w ramach Crowdfundingu w Serwisie.

 § 4. Dokonanie inwestycji w ramach Crowdfundingu

 1. Inwestor podejmuje decyzję o dokonaniu w ramach Crowdfundingu inwestycji w Spółkę w oparciu o informacje zamieszczone w Serwisie lub o informacje uzyskane samodzielnie.
 2. Wszelkie informacje dotyczące Spółki zamieszczone w Serwisie pochodzą wyłącznie od Spółki.
 3. Udostępnienie do publicznej wiadomości w Serwisie informacji o zamiarze pozyskania przez Spółkę finansowania w ramach Crowdfundingu nie oznacza, że Administrator dokonał weryfikacji informacji i dokumentów dotyczących Spółki zamieszczonych w Serwisie.
 4. Udostępnienie do publicznej wiadomości w Serwisie informacji o zamiarze pozyskania przez Spółkę finansowania w ramach Crowdfundingu nie stanowi rekomendacji ze strony Find Funds do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do podjęcia decyzji o inwestycji w Spółkę.
 5. Dokonanie przez Inwestora inwestycji w ramach Crowdfundingu wymaga:
  1. dokonania rejestracji w Serwisie. Rejestracji dokonuje się poprzez podanie wymaganych informacji,
  2. zawarcia przez Inwestora z Find Funds umowy przedwstępnej nabycia udziałów Spółki,
  3. opłacenia przez Inwestora zaliczki z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej nabycia udziałów Spółki.
 6. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia bez podania przyczyny od umowy przedwstępnej z Find Funds w terminie 14 dni od dokonania wpłaty zaliczki z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej. Termin wymagany do skuteczności odstąpienia od umowy przedwstępnej uważa się za zachowany, jeżeli oświadczenie złożone na piśmie zostanie wysłane przed jego upływem pocztą e-mail na adres info@findfunds.pl.
 7. Find Funds nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub dokumenty dotyczące Spółki zamieszczone w Serwisie.
 8. Find Funds nie ponosi odpowiedzialności za działania Spółki, także te prowadzone z wykorzystaniem środków Inwestorów.
 9. Inwestor zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Find Funds z tytułu dokonania lub niedokonania inwestycji w ramach Crowdfundingu.

 § 5. Zakończenie działań w ramach Crowdfundingu

 1. Zakończenie prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu następuje w terminie wskazanym przez Spółkę w opisie Kampanii.
 2. Zakończenie prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu może nastąpić także przed terminem wskazanym w pkt. 1 w wypadku:
  1. podjęcia decyzji o zakończeniu prowadzenia tych działań przez Spółkę lub Find Funds,
  2. opłacenia całkowitej liczby udziałów wskazanej przez Spółkę w opisie Kampanii i upływu terminu na odstąpienie od tych udziałów.
 3. O zakończeniu prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu Find Funds niezwłocznie informuje Spółkę na podany adres poczty e-mail, podając jednocześnie powód zakończenia działań. W przypadku zakończenia prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu na skutek upływu terminu wskazanego przez Spółkę w opisie Kampanii Find Funds informuje również o liczbie udziałów Spółki opłaconych przez Inwestorów.

 § 6. Rozliczenie wpłat Inwestorów

 1. Inwestorzy dokonują wpłat na udziały Spółki na Rachunek Płatniczy za pośrednictwem serwisu płatniczego prowadzonego przez krajową instytucję płatnicza.
 2. Środki pochodzące z wpłat Inwestorów, do czasu wypłaty Spółce bądź zwrotu Inwestorom, są przechowywane na rachunku płatniczym prowadzonym przez Serwis Płatniczy.
 3. Spółka jest uprawniona do otrzymania na swój Rachunek Płatniczy wpłat dokonanych na udziały Spółki przez Inwestorów w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Find Funds oferty objęcia udziałów. Find Funds zleca wypłatę środków pochodzących z wpłat dokonanych na udziały Spółki przez Inwestorów pod następującymi warunkami:
  1. opłacenie przez Inwestorów wskazanej przez Spółkę w opisie Kampanii liczby udziałów,
  2. przekazanie w formie elektronicznej na adres info@findfunds.pl lub papierowej przez Spółkę Find Funds aktu notarialnego obejmującego protokół zgromadzenia wspólników, na którym podjęta została uchwała ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych udziałów w brzmieniu identycznym jak w projekcie, o którym mowa w załączniku do przedwstępnej umowy zbycia udziałów,
  3. złożenie przez Spółkę Find Funds oferty objęcia oznaczonej liczby udziałów Spółki.
 4. O fakcie dokonania wpłaty środków wniesionych na opłacenie udziałów Spółki przez Inwestorów Find Funds niezwłocznie informuje Spółkę na podany przez nią adres poczty e-mail.
 5. W przypadku zakończenia prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu, gdy jednocześnie do chwili zakończenia działań nie została opłacona wskazana przez Spółkę w opisie Kampanii liczba udziałów, Inwestorzy którzy dokonali wpłat na udziały Spółki otrzymują zwrot dokonanych wpłat w całości w terminie 7 dni roboczych dni od dnia zakończenia prowadzenia działań za pośrednictwem serwisu płatniczego.
 6. W przypadku zakończenia prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu, gdy jednocześnie do chwili zakończenia działań została opłacona wskazana przez Spółkę w opisie Kampanii liczba udziałów, ale z jakiegokolwiek powodu nie doszło do objęcia nowych udziałów Spółki przez Find Funds w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia prowadzenia działań, Inwestorzy, którzy dokonali wpłat na udziały Spółki, otrzymują zwrot dokonanych wpłat w całości w terminie kolejnych 7 dni roboczych po upływie ww. terminu do objęcia nowych udziałów przez Find Funds.
 7. O fakcie dokonania zwrotu dokonanych wpłat Find Funds informuje niezwłocznie Inwestorów na podane przez nich adresy poczty e-mail wskazując na podstawę dokonania zwrotu.
 8. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego dokonane przez ustanowienie udziałów objętych przez Find Funds nie zostało zgłoszone do właściwego dla Spółki sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego albo jeżeli postanowienie odmawiające wpisu stało się prawomocne, Spółka zobowiązuje się do zwrotu wpłaty na udziały w terminie 7 dni roboczych od dnia ziszczenia się zdarzenia, z którego wynika obowiązek dokonania zwrotu wpłat na udziały.
 9. O fakcie dokonania zwrotu dokonanych wpłat Spółka informuje niezwłocznie Find Funds na adres poczty email: info@findfunds.pl. Find Funds w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu środków otrzymanych od Spółki w wyniku zdarzenia wskazanego w ust. 8 powyżej dokonuje zwrotu środków odpowiednio na konta bankowe Inwestorów zgodnie z zawartymi przez nich umowami przedwstępnymi nabycia udziałów. Zwrot środków na konta bankowe Inwestorów jest równoznaczny z rozwiązaniem przez Find Funds umów przedwstępnych. Find Funds zastrzega, że kwota zwrotu środków zostanie pomniejszona o koszty opłat manipulacyjnych związanych z obsługą świadczona przez Serwis Płatniczy.
 10. Zwrot środków wpłaconych przez Inwestorów na opłacenie udziałów Spółki jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
 11. Wszelkie rozliczenia do czasu zakończenia działań crowdfundingowych dokonywane są za pośrednictwem serwisu płatniczego, za wyjątkiem rozliczeń określonych w § 8 niniejszego paragrafu.
 12. Inwestor zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Find Funds wynikających z działań lub zaniechań Serwisu Płatniczego.
 13. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Find Funds wynikających z działań lub zaniechań serwisu płatniczego.

 § 7. Objecie udziałów Użytkownika

 1. W przypadku zakończenia prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu, gdy jednocześnie do chwili zakończenia działań została opłacona wskazana przez Spółkę w opisie Kampanii liczba udziałów, w terminie 7 dni roboczych od dnia ziszczenia się ostatniego z warunków, o których mowa w § 6 ust. 3 ppkt. 1-3., Find Funds składa Spółce oświadczenie o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów Spółki w liczbie opłaconej przez Inwestorów oraz opłaca objęte udziały Spółki.
 2. Wpłata na udziały Spółki dokonywana jest z Rachunku Płatniczego na rachunek bankowy Spółki za pośrednictwem serwisu płatniczego.

 § 8. Przeniesienie udziałów na Inwestora

 1. W dowolnym momencie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Inwestor, który zawarł umowę przedwstępną nabycia udziałów ustanowionych w ramach tego podwyższenia kapitału zakładowego, może zażądać od Find Funds zbycia na swoją rzecz przypadających na niego udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (zawarcia umowy przyrzeczonej).
 2. Żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, może zostać złożone przez Inwestora:
  1. w formie pisemnej,
  2. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@findfunds.pl,
  3. za pośrednictwem Serwisu.
 3. W terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia żądania zawarcia umowy przyrzeczonej Find Funds przekazuje Inwestorowi informację o wysokości kosztów zawarcia umowy zbycia udziałów. Koszty mogą obejmować jedynie koszty związane z taksą notarialną z tytułu poświadczenia notarialnego podpisów stron na umowie zbycia udziałów oraz kosztów korespondencji związanej z zawarciem ww. umowy.
 4. Find Funds jest zobowiązany do spełnienia żądania zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia tego żądania. Spełnienie żądania następuje przez zawarcie z Inwestorem umowy przyrzeczonej zbycia udziałów.
 5. Miejsce i termin zawarcia umowy przyrzeczonej wskazuje Find Funds nie później niż na 7 dni roboczych przed upływem terminu do zawarcia tej umowy.

 § 9. Postanowienia końcowe

Zmiana niniejszego regulaminu wymaga opublikowania w Serwisie i jest skuteczna z chwilą dokonania publikacji nowej treści regulaminu.

 

To jest specjalna strona, która wymaga nowszej przeglądarki żeby działać poprawnie!

Proszę uaktualnij dzisiaj.